Architektura a urbanismus

Architektura a urbanismus  

Úkolem architekta je v nejširším slova smyslu přetvořit potřeby budoucího uživatele stavby do podoby srozumitelné pro stavitele a to s estetickou i funkční přidanou hodnotou. To znamená, že poptávka vychází z konkrétních potřeb jednotlivých lidí a dobových trendů, které jsou ovlivněny sociálně kulturním prostředím a ideou o kvalitě života. Urbanista je pak odborník, který pracuje v širším územním měřítku než architekt a soustředí se na koncepční zpracování územního rozvoje. Hlavním měřítkem pro urbanistu jsou zájmy společnosti jako celku, zaměřuje se na potřeby sídel a regionů. Hlavním cílem pro jeho práci je udržitelný rozvoj, který reflektuje nejen sociální, kulturní a ekonomické faktory, ale i faktory životního prostředí a neopomíjí dlouhodobé procesy a potřeby daného území. V projektu jsou uplatňovány znalosti těchto oborů hlavně na poli regionálního rozvoje a konkrétních konzultací k vybraným stavbám či územním celkům. Obě specializace přistupují ke zkoumanému území jako celku a snaží se postihnout architektonické a urbanistické možnosti a limity jeho rozvoje. Výstupy se vhodně doplňují s šetřením, které provádí v terénu sociální geografka a geobotanik. Každé z řešených sídel si architekt a urbanista rozdělí do sedmi základních kategorií – základních stavebních kamenů obce. Do rámce těchto kategorií pak zařazují jednotlivé rozvojové potenciály, ať už jsou pozitivního (příležitost, kvalita) nebo negativního charakteru (hrozba, problém). Kategorie jsou následující: rozhraní města a krajiny, paměť místa, identita místa, veřejný prostor (sociální potenciál), bydlení, produkce a instituce.