Co děláme pro starosty a zastupitele

Pro starosty/zastupitele

Řešíme revitalizace návsí a společných prostor  

Jak na to - seznámení se se základními pravidly na konkrétních příkladech – komentovaná vycházka po obci. Zajištění exkurzí na místa s dobrou praxí. Jak rozhodovat společně s místními - příprava facilitovaných setkání s občany. Pomoc s přípravou zadávací dokumentace pro výběrové řízení či architektonickou soutěž a pomoc jejich vyhodnocením. Možnosti využívání veřejně prospěšných prací pro úpravu veřejných prostor.

Objevujeme zajímavosti v okolí obce a co s nimi dělat  

Veřejné komentované vycházky s botanikem, historikem a architektem. Zpřístupňování zajímavých lokalit v blízkosti obce, vytváření nových pěších stezek. Možnosti využívání obecních pozemků. Jak zavádět opatření na udržení vody v krajině. Výhody provedení komplexních pozemkových úprav a pomoc s jejich přípravou.

Pomáháme zakládat komunitní centra 

Jakou mají výhodu komunitní centra a k čemu všemu mohou v obci sloužit. Zajištění exkurzí na místa s dobrou praxí. Poradenství ohledně zřizování center a jejich fungování. Propojování místních při zajišťování náplně komunitního centra.   

Pomáháme zastavit invaze rostlinných druhů

Jak čelit invazi bolševníku a křídlatky na územích obce. Základní pravidla pro likvidaci těchto rostlin. Ekonomické dopady chybně prováděné likvidace v měřítku vaší obce.  

Pomáháme propojovat sousedící obce a podporujeme je v přípravě a realizaci společných projektů 

Spolupráce na úrovni MAS a mikroregionů. Seznamování s příklady dobré praxe. Vytipovávání místních zajímavostí, které mohou obce společně rozvíjet.

 

festiaval povaleč