Ekonomie

Ekonomie

Ekonomie má za úkol v projektu identifikovat ekonomicky slabá a silná místa v regionu, jak je propojit, vylepšit a jak z nich čerpat. Zajímá se o hospodářskou sílu regionu a její sektorové rozvržení. Sleduje možnosti podpory a financování a poskytuje konzultace vedoucí k efektivnějšímu rozvoji místních podnětů. Potenciály identifikované specialisty podrobuje kritice z pohledu nákladové efektivity vzhledem k výsledku a jeho udržitelnosti.

Architektura a urbanismus – Úkolem architekta je v nejširším slova smyslu přetvořit potřeby budoucího uživatele stavby do podoby srozumitelné pro stavitele a to s estetickou i funkční přidanou hodnotou. To znamená, že poptávka vychází z konkrétních potřeb jednotlivých lidí a  dobových trendů, které jsou ovlivněny sociálně kulturním prostředím a  ideou o  kvalitě života. Urbanista je pak odborník, který pracuje v širším územním měřítku než architekt a soustředí se na koncepční zpracování územního rozvoje. Hlavním měřítkem pro urbanistu jsou zájmy společnosti jako celku, zaměřuje se na potřeby sídel a regionů. Hlavním cílem pro jeho práci je udržitelný rozvoj, který reflektuje nejen sociální, kulturní a  ekonomické faktory, ale i faktory životního prostředí a neopomíjí dlouhodobé procesy a potřeby daného území. V  projektu jsou uplatňovány znalosti těchto oborů hlavně na poli regionálního rozvoje a konkrétních konzultací k vybraným stavbám či územním celkům. Obě specializace přistupují ke zkoumanému území jako celku a snaží se postihnout architektonické a urbanistické možnosti a limity jeho rozvoje. Výstupy se vhodně doplňují s šetřením, které provádí v terénu sociální geografka a geobotanik. Každé z řešených sídel si architekt a urbanista rozdělí do sedmi základních kategorií – základních stavebních kamenů obce. Do rámce těchto kategorií pak zařazují jednotlivé rozvojové potenciály, ať už jsou pozitivního (příležitost, kvalita) nebo negativního charakteru (hrozba, problém). Kategorie jsou následující: rozhraní města a krajiny, paměť místa, identita místa, veřejný prostor (sociální potenciál), bydlení, produkce a instituce.