Komunitní koordinace

Komunitní koordinace

Komunitní koordinátor je terénní pracovník, který na základě výzkumu na předem určeném území identifikuje místní potřeby, možnosti obyvatel a jejich potenciál, a následně aktivně napomáhá jejich rozvoji. Důraz je kladen na jednotlivého člověka a jeho náhled na zkoumané téma.

Koordinátor pracuje hlavně v terénu, pozoruje konkrétní místa a jevy a především hovoří s místními obyvateli o tom, co potřebují, jak se jim v daném místě žije, co by stálo za to vylepšit a na co jsou naopak hrdí a bylo fajn na to upozornit. Na základě jednotlivých výpovědí a jejich interpretace se koordinátor snaží o zobecnění a nalezení společných rysů zkoumaného tématu – kriticky zhodnocuje všechny podněty týkající se místních potřeb a potenciálů, pomáhá je srozumitelně a pokud možno nezaujatě popsat a komunikovat dál. Síťuje aktivní místní.

V praxi to například znamená, že svá zjištění představuje průběžně místním lídrům a aktivním jednotlivcům s cílem motivovat je k aktivnímu zapojení do rozvoje místního potenciálu ideálně v návaznosti na některou ze zjištěných potřeb. Lokální potřebou může být například vytvoření místa pro komunitní setkávání a pořádání společenských akcí, založení farmářských trhů jako odbytiště pro lokální výrobky nebo snaha místních o obnovu užívání areálu chátrajícího kostela. Hlavním cílem je tedy nejprve identifikace těchto potřeb a poté nalezení jednotlivců či komunit, které v dané lokalitě rozvíjejí nebo chtějí rozvíjet takové aktivity, které by těmto potřebám odpovídaly. Koordinátor pak napomáhá realizaci takových záměrů konzultacemi, zprostředkováním vzdělávacích aktivit k rozvoji kompetencí a dovedností k tomu potřebným, vyhledáváním dotačních možností pro konkrétní projekty a síťováním místních s podobnými aktivitami.

Komunitní koordinátor podporuje projekty, které reagují na skutečné potřeby obyvatel obcí, jsou společensky prospěšné a místní aktéři je dokážou realizovat s využitím převážně vlastních zdrojů. U takových projektů je pak velká pravděpodobnost, že budou do budoucna udržitelné. Práce komunitního koordinátora spočívá v provázání komunikace místních aktérů a pomoci s rozvojem místního potenciálu.