Podfinancované sociální služby? Řešení nabízí sociální fond

logo sociálního fondu Brdy-Vltava
Financování sociálních služeb a jejich udržitelnost je častým problémem nejen ve městech, ale hlavně na venkově. Změna způsobu jejich financování tento problém často umocnila. Jedním z možných řešení je Sociální fond, který iniciovala MAS Brdy Vltava před dvěma lety. Během krátkého působení se podařilo zapojit 16 z 31 obcí na území MAS, ostatní většinou přispívají poskytovatelům individuálně. V území tak od zavedení fondu celkově narostl objem finančních prostředků, které obce hradí poskytovatelům sociálních a návazných služeb o cca 400 000 Kč ročně.

49.781138, 14.1671734

V regionu Brdy-Vltava vznikl unikátní projekt, který nabízí nové řešení jak podpořit finanční stabilitu regionální sítě sociálních služeb, jejíž existence je ohrožena dlouhodobým podfinancováním. Místní akční skupina vytvořila regionální sociální fond, který sdružuje finanční prostředky z veřejných i soukromých zdrojů a jimi přispívá k trvalé udržitelnosti poskytování sociálních služeb v regionu. 

Víte, nevíte?

Kdo může s jistotou říci, že nikdy nebude potřebovat některou ze sociálních služeb? Nejspíš nikdo. Sociální služby totiž pomáhají všem, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami. Zároveň slouží nám všem také nepřímo, neboť pozitivně ovlivňují klima celé společnosti například tím, že brání sociálnímu vyloučení a izolaci části našich spoluobčanů. Svým významem jsou tedy celospolečensky nenahraditelné, a proto by nás měla zajímat jejich existence.

Systém finanční podpory sociálních služeb je však dlouhodobě nedostatečný a udržitelnost jejich sítě velmi křehká. Poskytovatelé musí každoročně zápasit o přežití při získávání dostatečného množství prostředků pro udržení provozu svých služeb v potřebné kapacitě a kvalitě.“ vysvětluje podstatu problému Markéta Dvořáková a dodává: „Přestože se na financování sociálních služeb podílí především stát a kraje, také obce by na ně měly přispívat z obecního rozpočtu. Cílem nás všech je totiž zajistit systematické a koordinované financování sociálních služeb“. Proto realizuje Místní akční skupina projekt Sociální fond regionu Brdy-Vltava, s cílem podpořit finanční stabilitu a trvalou udržitelnost místní sítě sociálních služeb. Fond by měl sdružovat finanční prostředky, jak veřejné od jednotlivých obcí regionu Brdy-Vltava, tak dobrovolné příspěvky od místních podnikatelů a široké veřejnosti.

Dřív než bude pozdě

Předpokladem úspěšného vytvoření sociálního fondu regionu Brdy-Vltava je především spolupráce zástupců obcí, poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti. Zcela zásadní však je jejich shoda na vytvoření systému, který by směřoval aktéry v regionu k zapojení do pravidelných příspěvků na sociální služby. „Významným přínosem sociálního fondu je nejen zvýšení stability, ale také efektivity financování sítě sociálních služeb. Nabízí jednodušší systém sdružování finančních prostředků od přispěvatelů a jejich následnou distribuci směrem k poskytovatelům. To uleví oběma stranám od nadměrné administrativy a ušetří peníze i čas, které mohou využít smysluplněji.“ zdůrazňuje další výhody projektu Markéta Dvořáková.

Vytvořením sociálního fondu regionu Brdy-Vltava vznikne centrální bod, kam budou směřovat své příspěvky obce, podnikatelé i široká veřejnost a poskytovatelé své žádosti o dotaci. Jen v rámci administrativy by se například vyřizovalo místo cca 400 žádostí pouze žádostí čtrnáct. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí „na okraji“ společnosti. Projekt může být dobrým příkladem i pro ostatní regiony v ČR.