Sociální geografie

Sociální geografie

Sociální geografie je velmi komplexním oborem, jehož předmětem studia je vývoj vztahů mezi změnami ve společnosti a měnícími se podmínkami materiální základny a prostorové struktury společnosti. Jinými slovy nás jako sociální geografy zajímá interakce mezi populací a jejím prostředím. Témata, kterým se věnujeme je celá řada od populačního vývoje, migračních tendencí a jejich vlivů, po ekonomické a geopolitické rozvržení sil atp. Záleží vždy na zaměření konkrétního geografa. V rámci projektu Místa zblízka je zásadní odvětví regionálního rozvoje s důrazem na venkovské prostředí. Výhodou geografie je, že nám umožňuje vnímat zkoumané prostředí velmi komplexně a uvědomuje si jeho diverzitu i s jejími příčinami, což je vhodné jak pro mezioborový výzkum, tak pro celkové nastavení projektu. Klade se důraz především na pochopení konkrétních potřeb jednotlivých lokalit a nastavení přístupu „na míru“ jejich rozvoji.

 Pokud si vezmeme jako základní výzkumnou jednotku obec (příp. mikroregion), pak je potřeba sledovat nejen to, co se děje uvnitř jejích katastrálních hranic. Vnější faktory, které ovlivňují její stav jsou stejně důležité (dopravní dostupnost, postavení v sídelním systému, krajinný ráz, dostupnost center atd.). Z hlediska vnitřního dění nás zajímá hlavně socio-ekonomická situace a její vývoj. Mezi základními sledovanými faktory jsou vývoj populace (migrace, přirozený přírůstek obyvatel), věková a vzdělanostní struktura, zaměstnanost, vývoj a postavení ekonomických sektorů (zemědělství, průmysl, služby), hlavní zaměstnavatelé, atraktivita z hlediska cestovního ruchu a občanské vybavenosti a kvalita místní samosprávy.

Velmi podstatným tématem jsou místní aktéři a vzájemná spolupráce. Právě posílení sociálního kapitálu včetně komunikace a nalezení dialogu mezi všemi zúčastněnými skupinami v obci patří mezi základní doporučení, která vedou ke koordinovanému a komplexně pojatému rozvoji.

Mezi metody patří kvantitativní i kvalitativní mapování terénu. Kvantitativní výzkum je prováděn na základě analýzy dostupných dat, která poskytnou srovnání s jinými celky a upozorní na pozitiva nebo problémy, na které je třeba se vzápětí zaměřit. Kvalitativní výzkum se běžně provádí v terénu za účasti místních lidí, což v našem projektu zajišťuje zejména antropologie zastoupená komunitními koordinátory.

 V rámci projektu Místa zblízka jsou sociální geografie s antropologií v neustálé kooperaci, protože se vhodně doplňují metodicky i cílovou skupinou, se kterou pracují. Oba obory jsou zaměřené na analýzu místních potřeb s tím, že antropologie více pracuje s jednotlivci a geografie s institucionálním zázemím (obce, místní akční skupiny, úřady, školy apod.).

Poznámka na závěr: Rozvoj obce se dá vnímat různými způsoby a mít různé cíle. Já jako hlavní měřítko konkurenceschopnosti obce vnímám spokojenost místních obyvatel a jejich sounáležitost s místem, kde žijí. V současné době, kdy největším problémem malých obcí je ztráta a stárnutí populace by měly rozvojové tendence směřovat hlavně k tomu, aby byla obec dobrým místem pro život.